festiwal

idea


Z ograniczenia –bogactwo! Tak najkrócej streszcza się dewiza Forum Kina Europejskiego „Cinergia”. I nie tylko w tym rzecz, ze niewielkie budżety zmuszają do większej kreatywności (bo jeśli to staje się reguła to nabiera także negatywnego znaczenia i w długofalowej działalności wyrządza więcej szkód niż pożytku). Chodzi o to, że to jedyny w Polsce festiwal poświęcony WYŁĄCZNIE prezentacji nowego kina Starego Kontynentu. Ta świadoma rezygnacja, obca innym ( z całym szacunkiem) wielkim festiwalom filmowym w Polsce i na świecie jest podyktowana troska o to by widz wyrobił sobie klarowny pogląd na to czym jest w istocie fenomen kina europejskiego. Z ograniczenia czynimy nasz atut.

Program „Cinergii” nie jest workiem, do którego wrzuca się wszystko a wiec jednocześnie film z Rumunii, Grenlandii, Republiki Czadu i Tajlandii. Nie proponuje filmów w ilościach nie „do przerobienia” przez zwykłego widza, który z konieczności zmuszony jest do rezygnacji z wielu tytułów, które chciałby obejrzeć a poza festiwalem nie ma na to szans. Poza tym samo zjawisko kina europejskiego wymyka się dziś łatwym definicjom. Dzięki zacieraniu się granic, coraz liczniejszym koprodukcjom i migracjom różnych grup etnicznych praktycznie zanikają kinematografie narodowe. Tworzą się nowe wspólnoty i społeczności lokalne, z własnymi bohaterami, problemami, tradycjami, stylami życia. Kino Nowej Europy czerpie z tego garściami. Chętnie tez wchodzi w obustronne związki, przygody i romanse z kinematografiami azjatyckimi i afrykańskimi. Już nie tylko Hollywood jest Mekka europejskich filmowców. Zmienia się geografia współczesnego kina, choć dawne europejskie priorytety z podstawowym traktującym kino jako sztukę nadal pozostają w mocy.

„Cinergia” stara się towarzyszyć tym wszystkim fascynującym procesom i transformacjom. Dzięki koncentracji do określonego obszaru przestrzennego o wiele łatwiej te zjawiska wychwycić i wyrobić sobie pogląd na to czym jest współczesne kino europejskie? Albo czym już nie jest? Jak się zmienia? Jakim stereotypom na jego temat ulegaliśmy i które tworzą się na naszych oczach? To w końcu także i nasza filmowa i kulturalna Europa. I tożsamość, której razem z innymi Europejczykami wciąż poszukujemy a kino jest wspaniałym do tego medium.

 

Organizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie Łódź Filmowa, Urząd Miasta Łodzi, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Narodowy Instytut Audiowizualny, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

 


CONCEPT of CINERGIA

From limits to fortune! This is the briefest summary of the concept of the Forum of European Cinema “Cinergia”. And it is not only about the fact, that small budgets force greater creativity (because if it becomes a rule, it gets the negative meaning, and in the long run causes more harm than benefits). The point is, this is the only festival in Poland, dedicated EXCLUSIVELY to presentation of the cinema of the Old Continent. This aware resignation, strange to the other (with all the respect) big film festivals in Poland and worldwide, is imposed by the concern for the audience, so they can get a clear opinion regarding the essence of the European cinema phenomenon. We turn this limitation into our trump card.

The programme of “Cinergia” is not a bag where we throw everything, like films from Romania, Greenland, Republic of Chad and Thailand. It doesn’t offer insane amount of films that an average viewer would never be able to go through, so they are forced to let go numerous titles which they would love to watch, and they feel bad knowing that they will not be given a chance to watch them anywhere else. Besides, the phenomenon of the European cinema is not easily defined nowadays. Due to the blurred borders, numerous co-productions and migrations of various ethnic groups, the national cinematographies practically vanish. New fellowships and local communities are created, with their own heroes, problems, traditions, lifestyles. New Europe Cinema benefits from this situation to the full. Moreover, it eagerly enters mutual relationships, affairs and romances with Asian and African cinematographies. Hollywood is no longer the only Mecca for the European filmmakers. The geography of the contemporary cinema changes, although the old European priorities, with the main one considering the cinema as an art, remain the same.

“Cinergia” endeavours to accompany all these fascinating processes and transformations. Thanks to the focus on the specified space area, it is much easier to catch these phenomena and give our own answer to the question: what is the contemporary European cinema? Or what is it not anymore? How is it changing? What stereotypes related to it were planted in our minds and which are being created right in front of us? After all, it is also our film and cultural Europe. As well as the identity, which we still search for together with other Europeans; and the cinema makes a perfect medium for that.

Event organizers are: "Łódź Filmowa" Association, The City of Lodz Office, The Marshal's Office of the Lodzkie Region, National Audiovisual Institute, The Ministry of Culture and National Heritage.

Organizatorzy

                                                                                   

                  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012 Agencja Wydarzeń Artystycznych Pro Cinema - Kino Charlie. Wszystkie prawa zastrzeżone.